Husebymaden

Husebymaden ligger strax söder om väg 23 ca 20 km söder om Växjö.
Naturreservat bildat 1998. Yta 130 ha.

Husebymaden är ett nytt naturreservat som invigdes 1998.
 
Området invallades och tömdes på vatten på 1870-talet för att utöka de odlingsbara markerna.
För att kontinuerligt hålla tillbaka vattnet från maden användes den s.k. Archimedes-
skruven som alltjämt fi nns att beskåda i renoverat skick strax söder om Huseby bruk.

Projektet med avvattning av maden blev dock endast en kortvarig succé.
Maden övergavs som jordbruksmark på 1930-talet och började växa igen.
Efter hand föddes tanken att återskapa en fungerande våtmark av maden till gagn
för det redan rika fågellivet vid Skatelövsfjorden.

Trots att Husebymaden restaurerats så nyligen, har en mängd fågelarter redan börjat häcka
som t ex gräsand, knipa, kricka, årta, bläsand, vigg, knölsvan, grågås, tofs-vipa, strandskata,
enkelbeckasin, rödbena, mindre strand-pipare, sothöna, rörhöna och fi sktärna.Vid Husebymadens södra del har en parkeringsplats anlagts. Där finns också en rastplats
med möjlighet att elda och ett informationscenter/fågeltorn har byggts.