Taglamyren

Taglamyren ligger strax norr om väg 23 ca 35 km söder om Växjö.
Naturreservat bildat 1987. Yta 389 ha.

Myren består av mycket stora mosspartier, kärrområden och omgivande kantskog.
Söderifrån skjuter en moränrygg ut i myren. På denna ligger gården Tagelkärr med
omgivande odlingsmark.
Dvärgbjörk, strängstarr, myrlilja, sileshår och klockljung växer på myren. Taglamyren
är värdefull för fågellivet. Ljungpipare häckar och orrspelet bubblar under tidiga vårmornar.