Havsörn Kronoberg


Foto: Lars-Olof Hallberg/N

Varje vinter rastar och övervintrar ett stort antal havsörnar vid sjön Åsnen. Minst 100 olika havsörnar besöker sjön varje vinter och uppemot 50 havsörnar har observeras samtidigt. Detta gör Åsnen till en av Sveriges absolut bästa lokaler att se havsörn och den i särklass bästa inlandslokalen. Förutom havsörn så finns det goda chanser att även få se enstaka kungsörnar, ormvråkar och duvhökar. På senhösten rastar dessutom stora mängder storskrak i sjön för att fiska, varför flockar med tusentals storskrakar kan ses på senhösten fram tills sjön blir islagd. Vattnet riktigt kokar med skrakar i massor. Som mest har 10.000 –15.000 storskrakar setts samtidigt i sjön.

Örnguidningar

Havsörn Kronoberg har under flera år ordnat guidade visningar av rastande och övervintrande havsörn vid sjön Åsnen. Visningarna har skett vid Mjölknabbens Camping på Sirkön, mitt i sjön Åsnen och med utsikt över en av våra utfodringsplatser. Dessa visningar kommer tyvärr inte att kunna genomföras i år.

Stödutfodringen av havsörn vid sjön Åsnen vintern 2007-2008

Under de senaste 10 åren har vi fått kött för stödutfodring av havsörnar vid Åsnen från ett slakteri i Helsingborg. Tyvärr lades detta slakteri ner i våras och vi har inte lyckats att få kontakt med något annat som kan förse oss med kött, därför blir det inte någon stödutfodring i vinter. Detta är inte någon katastrof för örnarna men planen är att successivt under några år minska på utfodringen och inte att abrupt upphöra.

Havsörnsstammen i Sverige har sakta men säkert ökat och nu finns nästan 500 par havsörn häckande i Sverige.

Detta innebär också tyvärr att de så populära visningarna av rastande och övervintrande havsörn vid Mjölknabbens Camping på Sirkön upphör. Däremot finns det möjlighet att se havsörn på egen hand vid Åsnen, åtminstone så länge sjön är öppen och isfri. Låt vara att det inte blir lika stora ansamlingar av örnar som innan, men förhoppningsvis kan vi även framöver njuta av havsörnar som tillsammans med storskarsflockar jagar fisk i Åsnens grunda vikar i slutet av november och en bit in i december.

Följ informationen i vår obsbok på hemsidan så får du en uppfattning om var i sjön storskrake och havsörn synts under hösten.

Kontaktperson för stödutfodringen, Anders Belfrage, telefon 0470/265 77, 070/567 46 26.


Bilder från örnguidningen 11/2 2007


Foto: Per-Erik Larsson


Foto: Per-Erik Larsson


Kort rapport från örnguidningen 6/2 2005


6 havsörnar i luften. Foto: Per-Erik Larsson

Dagens örnguidning blev lite speciell med de fina flyguppvisningar som vi fick beskåda. Ca 125 besökare fick tillfälle att beskåda många havsörnar (som mest 26 olika havsörnar samtidigt) på ganska nära håll.
Kul med så många unga besökare!


Det blev kö till tubkikarna. Foto: Per-Erik Larsson


Kort rapport från förra årets första örnguidning  2003-11-09

Årets första örnguidning är nu avklarad med ca 75 besökare och 7-8 havsörnar. Alla fick se någon örn. 
En dansk fiskare boende på campingen drog ut på fiske innan vi kom ner så det var lite tunnare med örn än vanligt men vi fick bra obsar ändå.
Smålandsposten med Stefan Leo och fotograf var nere och det blir en artikel i måndagens tidning på temat" lyckad premiär för årets örnskådning".

 


Kort rapport från örnguidningen  2002-11-10

10 havsörnar varav 5 ad, 2 unga kungsörnar och ca 75 besökande. Naturcampingen hade kaffe, bulle och korv till försäljning och det kommer de att fortsätta med alla söndagarna som vi guidar. Vädret var lätt snöfall på morgonen som sedan upphörde. Vid 11.30 kom fiskaren förbi åtelön så att örnarna lyfte, men de höll sig i närheten. Flera av besökarna handlade fisk! så det går att kombinera örnskådning med middagshandling! Sävsjö fågelklubb var på exkursion med 3 bilar. 

Rapport från 2002-12-05

Antalet örnar har ökat 28 respektive 22 havsörnar de senast två söndagarna (+2 kungsörnar, 1 duvhök samt 2-3 ormvråkar). För tillfället finns det ca 10 000 storskrakar i sjön


2002-11-10, foto: Anders Belfrage


Bilder från säsongen 2001

Bilder från 11/11-2001, foto: Per-Erik Larsson

Bilder från 11/11-2001, foto: Per-Erik Larsson

 

Bilder från 18/11-2001, foto: Per-Erik Larsson

 

Bilder från 18/11-2001
foto: Per-Stefan Hallberg

Bilder från 18/11-2001
foto på åteln genom tubkikare (TS1, 25x)
foto: Per-Stefan Hallberg

 

Bilder från 18/11-2001, foto: Per-Erik Larsson

 

Bilder från 18/11-2001, foto: Per-Erik Larsson

 

Bilder från Mjölkenabben 25/11-2001, foto: Per-Stefan Hallberg

 

Bilder från 25/11-2001, foto på åteln genom tubkikare (TS1, 25x), foto: Per-Stefan Hallberg


Vid Mjölknabbens Naturcamping finns en parkeringsplats och en informationstavla med information om havsörnen som art och om projekt Havsörn Kronoberg. Här finns också en aktuell karta med tips på andra bra platser kring sjön Åsnen där man kan se örnar.

PARKERING får endast ske på avsedd p-plats. Det är absolut förbjudet att köra ner och parkera på Campingen. 

Hur Du hittar till Sirkön, kan Du se här. Hur Du hittar till Mjölkenabben kan Du se här.

Kläd Dig varmt!

Välkommen !!

Havsörn Kronoberg


(Insändare i Smålandsposten 18/4-2002)

Havsörnen hör hemma i sjön Åsnen 

För 100-150 år sedan fanns häckande havsörn vid alla större insjöar i Syd- och Mellansverige, så även i sjön Åsnen. Det finns belagt i såväl äldre litteratur som genom namn på öar och platser i sjön, t ex Örnanäs och Örnakulan. 

Sjön Åsnen har också sedan lång tid tillbaka fungerat som en viktig rast- och övervintringslokal för havsörn. I ett reportage i Nya Växjöbladet den 7 december 1943, som handlar om livet på ön Fårarm, kan man läsa om hur tidningens medarbetare såg örnar tillsammans med August Johansson på Fårarm. Denne gav också kommentaren ”det håller alltid till örnar på Örnakulla”. 

Havsörnarna i Sverige minskade drastiskt i slutet på 1800-talet fram tills arten pga mänsklig förföljelse, fridlystes år 1929. På den tiden sköt, förgiftade och fångade man alla rovfåglar man kom åt, även havsörnen. Efter fridlysningen ökade havsörnarna i Sverige igen fram till mitten på 1900-talet, då många havsörnar dog eller blev sterila pga miljögifter i fisken. För att avgifta örnarna började Svenska Naturskyddsföreningen genom Projekt Havsörn att stödutfodra havsörn med giftfritt kött i början på 1970-talet. För Åsnens del påbörjades denna avgiftning 1974, då Växjö Fågelklubb började mata örnarna. Förutom att avgifta de gamla havsörnarna så var också tanken att minska vinterdödligheten bland de unga och oerfarna örnarna för att på så sätt skynda på återhämtningen. I 28 år har alltså havsörn stödutfodrats vid sjön Åsnen! En utfodring som sedan Sveriges inträde i EU kräver tillstånd och godkännande av såväl Länsstyrelse som Länsveterinär. Allt kött som läggs ut kommer från ett godkänt slakteri och har besiktigats av veterinär. Vinterutfordringen kommer att avslutas då havsörnen återhämtat sig och det åter finns ungefär 500 häckande par i Sverige. 

Havsörnen lever sommartid nästan enbart på fisk, medan den vintertid lever mest på självdöda djur som den hittar i naturen. Den är som andra asätare en naturens renhållare. Under höst och vinter tar örnarna också en del sjöfågel, mest sjuka och försvagade individer. I insjöar som har gott om häckande storskarv brukar också havsörnarna bli specialister på att ta skarvungar. 

Havsörnen är extremt störningskänslig under sin häckningstid. Kanske är det en konsekvens av att den förföljts av människan under många decennier. Till skillnad från andra rovfåglar varnar inte havsörnen om man kommer nära dess bo. Det är därför lätt att störa örnarna utan att veta om det och det räcker att en människa kommer för nära boet en längre stund för att häckningen ska spolieras. Det var troligen det som hände sommaren 2000 när personal från Naturhistoriska Riksmuseet fann två döda örnungar i boet. Bredvid de döda ungarna låg fullt med fisk, så allt tal om att ungarna skulle ha dött av matbrist kan avfärdas. Även om havsörnarna lyckades med sin häckning förra sommaren, så kunde vi vid vår ”dygnet runt bevakning” av örnboet, liksom länsstyrelsens tillsynsmän i sjön, konstatera ett flertal överträdelser mot tillträdesförbudet vid örnarnas häckningsplats. Vår bevakning av örnboet skedde på håll med tubkikare, så några störningar av örnarna har vi själva inte gett upphov till. Även i år bevakar Växjö Fågelklubb boet dygnet runt. 

Det område som havsörnarna häckar i har varit fågelskyddsområde sedan 1995. Ett fågelskydd som tillkom för att säkerställa att arter som fiskgjuse, storlom och lärkfalk fick ostörda häckningsmiljöer. Att Länsstyrelsen nu ändrat tiden för tillträdesförbudet, från 1/4 - 1/7 till 15/2-15/8 är en anpassning till de häckningstider som havsörnarna har. De lägger ofta sina ägg i februari och får inte sina ungar på vingarna förrän i mitten/ slutet på augusti månad. Åtgärden är inte ovanlig för platser med häckande havsörn, utan är mer regel än undantag. Merparten av havsörnshäckningarna utmed ostkusten och vid andra insjöar har precis samma skydd. 

Det aktuella området, inklusive delar av omgivande vatten, ägs av Naturvårdsverket. Några intilliggande småöar med vattenområde ägs av privata markägare och ingår i en fiskesamfällighet. Av drygt 40 berörda fastighetsägare har några få valt att överklaga länsstyrelsens beslut att även markägare skall omfattas av tillträdesförbudet. De flesta människor, som på ett eller annat sätt utnyttjar Åsnenområdet, verkar dock glädjas åt att havsörnen återkommit som häckfågel i sjön efter drygt 100 års bortavaro. Det pekar bl.a. det stora intresse som drygt 1000 människor visat för den gångna vinterns guidade visningar av övervintrande havsörn, som Havsörn Kronoberg haft på Sirkön. Vi är övertygade om att havsörnen har en viktig funktion att fylla i sjöns ekosystem, men också att havsörnarna är en tillgång för såväl lokalbefolkning som turistnäring.

Ewa Söderberg

Växjö Fågelklubb/ Havsörn Kronoberg


© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2007-11-20