Husebymaden – fågelsjö i hjärtat av Kronobergs län

 

Klicka på bilden om Du vill se en större bild!
Foto: Per-Stefan Hallberg

 

Husebymaden ligger i nordvästra delen av sjön Åsnen, ca två mil söder om Växjö och utmed riksväg 23. Vid Huseby bruk svänger man av söderut mot Grimslöv och efter ca 2 km finns skylt till naturreservatets parkering varifrån man når fågeltorn och utsiktsplattform efter en kort promenad. Maden är en magnet för både rastande och häckande fåglar och är en speciell fågellokal för Kronobergs Ornitologiska Förening. Föreningen tog aktiv del i att det skapades en fågelsjö och att denna, samt angränsade betesmark, avsattes som naturreservat i slutet av 1990-talet. KOF har även varje vår fyra till fem populära guidningar vid fågeltornet
Den öppna vattenytan har under årens lopp successivt växt igen och är nu endast en bråkdel av hur det var vid sekelskiftet. Länsstyrelsen, som är reservatsförvaltare, påbörjade en utredning 2016 för se vilka åtgärder som ska till för att återskapa både sjöyta och strandängar. KOF har varit pådrivande och är en aktiv samtalspartner. Vi hoppas på att välriktade åtgärder och en förändrad skötseln kan ge oss tillbaks en fågelsjö med betade strandängar av högsta klass. Biotoper som blivit allt ovanligare i vårt län.


Foto: Per-Erik Larsson

Mer information om lokalen hittar du på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/husebymaden/Pages/index.aspx

I obsboken kan Du läsa om vilka fåglar som nyligen har setts vid Husebymaden, och övriga lokaler i länet.
  

Några hållpunkter i projektet:
  

Projektgrupp bildades januari -94 (Alvesta kommun, Länsstyrlsen, Skogsvårdsstyrelsen, Fastighetsverket och Kronobergs Ornitologiska Förening).

 

Den gamla vallen utmed madens östra kant avverkades helt hösten-95.

 

Markbearbetning för att möjliggöra ett attraktivt bete sker i olika steg under 1996. Under våren brändes hela maden och under hösten bearbetades den mycket kraftiga starrvegetationen utmed madens västra kant med fräsaggregat. Det frästa området har en yta av ca 20 ha och utgör gränszon mellan den fasta betesmarken och den blivande sjön.

 

Vattendomstolen meddelade dom angående "Reglering av Husebymaden" den 5 augusti 1996. Den blivande fågelsjöns vattenspegel blir ca 85 ha.

 

Byggnation av vall utmed östra stranden påbörjades tidigt under hösten -96 och var avklarade under november samma år.

 

Kreatursbete startade sommaren -97.

 

Bildande av naturreservat -97.

 

Invigning av H.M Konungen 29/4-98.


© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-30