Hunshult

Vid Hunshult på nordvästra Sirkön finns ett intressant lövskogsområde. Där finns strandskogar som översvämmas och på torrare mark bokskogar med inslag av asp, björk och ek . Området är inte noggrannt studerat med avseende på fåglar men förutsättningar för mindre flugsnappare och mindre hackspett är mycket goda. Området omges av Åsnen med storlom och fiskgjuse. Vid bron finns under vinterhalvåret regelbundet salskrake.

En markerad promenadslinga gör det lätt att studera naturreservatet och dess fåglar. 

Vid brofästet finns parkeringsplatser och information.