Blidingsholm, Trässhults kanal och Norraryd

Mörrumsån och Trässhults kanal avvattnar Åsnen via Brändeborgsfjorden och Hönshyltefjorden. Mellan Ryd och Urshult finns vintertid öppet vatten söder om Blidingsholm och norr om Norraryd. Under tidig vår går isen upp tidigt och här finns då goda chanser att få se intressanta fåglar.

Man når lätt området via riksvägen 120 och 126 mellan Alvesta, Ryd och Tingsryd.

Strömstare, kungsfiskare, havsörn, rördrom och salskrake är några arter som observerats. Dessutom har utter setts. Väster om Trässhults kanal har nattskärra hörts spela i juni.


 

 

 

1. Vid Blidingsholm finns en gammal, vacker stenbro över Mörrumsån. Här är det öppet vatten året om och därmed ett bra ställe att se strömstare och andra arter som är beroende av öppet vatten.

Parkera intill stora landsvägen på åns västra sida.

2. Några hundra meter nedströms ån passerar den nedlagda järnvägen över ån. Två mäktiga järnbroar sträcker sig över vattnet. Här finns en del vass där ån mynnar i Brändeborgsfjorden som är en del av Hönshyltefjorden.

När isen släpper nedströms järnvägsbroarna rastar en del sjöfågel.

Gå den lilla grusvägen som går parallellt med ån från parkeringen vid stora landsvägen ner till järnvägsbroarna.

3. Brändeborgsfjorden och Hönshyltefjorden studeras med fördel efter en kort promenad från Norraryds camping. Öppet vatten tidigt på våren är alltid intressant. Salskrake har setts både vinter och vår. Här finns också vass med tutande rördrom.

En spång leder över myrmarken mellan udden och landsvägen. Här finns enkelbeckasin och buskskvätta.

Parkera vid infarten till campingen och följ sedan gångvägen ut till udden (3). Gå gärna spången tillbaka om nu inte vattennivån är alltför hög.

4. Trässhults kanal rinner under landsvägen och den gamla järnvägen för att sedan mynna ut i Brändeborgsfjorden. Vid järnvägsbron finns en del vass, inga mängder men rörsångare, vattenrall och sothöna har rapporterats. I kanalen har kungsfiskare setts. Läs mer här om Trässhults kanal i en rapport från länsstyrelsen.

5. Uppströms landsvägsbron finns en skraltig bro (5) med forsande vatten. Man når bron från endera sidan men kanske bör man undvika att gå över bron.

Tips. Gå gärna den gamla järnvägen från broarna över Mörrumsån (2) ner till Trässhults kanal (4). Det är ca 1 km att gå. Det finns en parallell grusväg genom skogen som kan användas för promenaden tillbaka.

Parkera annars vid vägskälet Ryd-Alvesta-Tingsryd.

6. Några 100 meter nordväst om vägskälet går gamla vägen in mot höger. Parkera en liten bit in och gå sedan upp till sjön (6). Lärkfalk, rörsångare, törnskata och fiskgjuse har setts. Väster om den lilla sjön, som heter Rävagylet har nattskärra hörts spela i juni. Kanalen finns strax intill vägen och det går också att gå ner till den skraltiga bron från det här hållet(5).